Salon YOCHI - Kontakt
Regulaminy obowiązujące w YOCHI medestetic & Day SPA.
Regulamin salonu YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania gabinetu kosmetycznego YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie, mieszczącego się przy ul. Chopina 17 A w Koninie; prowadzącego działalność w zakresie profesjonalnych usług kosmetycznych i kosmetologicznych, medycyny estetycznej, masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych. Gabinet prowadzi również sprzedaż kosmetyków/preparatów oraz bonów podarunkowych.
 2. Ilekroć w relaminach opublikowanych na stronie internetowej https://www.yochi.pl jest mowa o gabinecie lub salonie, dotyczy to gabinetu kosmetycznego YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie.
 3. Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zabiegu oferowanego w ramach usług gabinetu.
 4. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu gabinetu kosmetycznego oraz stosowaniem się wprost do jego postanowień.
 5. Gabinet YOCHI Medestetic & Day SPA otwarty jest w ciągu tygodnia w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 16.00
 6. Gabinet oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi i pomocy w zakresie świadczonych usług.
 7. Gabinet oświadcza, że w tym celu prowadzony jest monitoring prowadzonych rozmów, które stanowią materiał szkoleniowy i dydaktyczny, udoskonalający proces obsługi klienta w salonie. Rozmowy te nie są upubliczniane i stanowią tylko materiał szkoleniowy do potrzeb wewnętrznych.
 8. Gabinet oświadcza, że na terenie salonu zamontowany jest profesjonalny system monitoringu, służący ochronie mienia i zdrowia przebywających w salonie osób.
 9. Klienci dokonujący rezerwacji usług i odbywający swoje wizyty w salonie, akceptują system monitoringu oraz system monitorowania rozmów telefonicznych.
Klient
 1. Klientem może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów osób w wieku powyżej 14 lat, za wyraźną i pisemną zgodą rodzica, lub opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego.
 3. Pracownik gabinetu kosmetycznego ma obowiązek zażądania pisemnej zgody od opiekuna na planowany zabieg oraz przeprowadzenia wywiadu kwalifikującego w obecności rodzica, lub opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego.
 4. W przypadku braku zgody ze strony rodzica, lub opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego, pracownik ma obowiązek odmowy wykonania zabiegu.
 5. Klienci pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub których zachowanie może stanowić zagrożenie (w tym stanowi ono pokrzywdzenie ogólnie przyjętych norm społecznych) dla innych osób przebywających w salonie, nie będą obsługiwani.
Pracownik
 1. Każdy pracownik gabinetu kosmetycznego YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które są weryfikowane przed rozpoczęciem pracy w gabinecie.
 2. Kwalifikacjami tymi są; wykształcenie zawodowe adekwatne do zajmowanego stanowiska, certyfikaty, szkolenia i atesty, pozwalające na wykonywanie określonych zabiegów.
 3. Pracownik każdorazowo sprawdza i odpowiednio przygotowuje swoje stanowisko pracy, według norm sanitarnych i higienicznych powszechnie obowiązujących.
 4. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, P-Poż
 5. Jeśli klient zauważy odstępstwo od przyjętych prawnie norm, proszony jest o zgłoszenie takiej sytuacji na adres konin@yochi.pl
Świadczenie usług kosmetycznych
 1. Przed przystąpieniem do zabiegu, pracownik każdorazowo przeprowadza wywiad kosmetyczny w celu ustalenia czy aktualny stan zdrowia, przebyte choroby, aktualnie przyjmowane leki, nie stwarzają ryzyka zabiegowego, oraz by wykluczyć możliwe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy klient jest zapoznawany z przeciwskazaniami i możliwymi skutkami ubocznymi zabiegu oraz zaleceniami pozabiegowymi. Przystępując do zabiegu klient ma ich świadomość i akceptuje je podpisując właściwą dla danego zabiegu kartę zabiegową. Brak podpisu pod kartą powoduje odmowę wykonania zabiegu po stronie pracownika gabinetu.
 3. Klient stosuje się do zaleceń pozabiegowych, mając świadomość, że mają one wpływ na efekt i skuteczność całej terapii zabiegowej.
 4. Klient ma obowiązek poinformowania pracownika o chorobach, przyjmowanych lekach, dolegliwościach, przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na skuteczność zabiegu, efekty uboczne lub narażenie się na uszczerbek w zdrowiu. W przypadku zatajenia takich informacji, salon nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie.
 5. Jeżeli zabieg wykonywany jest w serii zabiegowej, której kolejne zabiegi są dłuższe niż 14 dni, klient potwierdza aktualność danych zawartych w karcie klienta.
 6. Klient jest zobowiązany poinformować o nowych okolicznościach swojego stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu.
 7. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o pogorszeniu się stanu zdrowia/samopoczucia podczas trwającego zabiegu. W przypadku zagrożenia pracownik ma prawo odmówić dalszego kontynuowania zabiegu.
Płatności i cennik usług
 1. Gabinet kosmetyczny YOCHI w Koninie oferuje następujące płatności: gotówka, płatność kartą, płatność bonem podarunkowym emitowanym przez ten gabinet w terminie jego ważności lub karnet zabiegowy.
 2. Klient ma również możliwość rezerwacji wizyty online przez portal www.booksy.pl z możliwością płatności online za wizytę.
 3. Klient po odbytej wizycie jest zobowiązany uiścić opłatę według cennika, który dostępny jest na stronie www.yochi.pl
 4. Aktualny cennik dostępny jest na stronie głównej gabinetu. O zmianach cen klienci informowani są każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej zmiany przed planowaną wizytą.
 5. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w zależności od ilości zużytego preparatu o czym klient jest wcześniej informowany, a zmianę tę akceptuje.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo zmiany ceny zabiegu w trakcie trwania terapii czy serii zabiegowych informując o tym klienta. Klient zachowuje wówczas prawo do pierwotnej ceny.
Rezerwacje usług
 1. Gabinet YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie oferuje następujące możliwości rezerwacji: przez portal www.moment.pl z możliwością płatności online za wizytę.
  1. telefonicznie pod numerem:
  2. osobiście w gabinecie
  3. przez portal https://yochi.booksy.com z możliwością płatności online za wizytę.
 2. Jeśli klient nie przyszedł na planowany zabieg w umówionym terminie lub nie poinformował o tym fakcie na co najmniej 48 godzin przed planowanym zabiegiem, salon ma prawo odmówić dalszych usług w gabinecie. W przypadku posiadania bonu, wartość wizyty jest odejmowana od bonu, a wizyta jest uznana za zrealizowaną.
 3. Na zabiegi klient przychodzi punktualnie. W przypadku spóźnienie wynoszącego powyżej 15 minut, wizyta jest automatycznie anulowana przez system, a pracownik ma prawo odmówić jej wykonania.>
 4. Niezależnie od powyższego, na wyraźną prośbę klienta, pracownik może przystąpić do zabiegu z zatrzeżniem, że czas trwania zabiegu zostanie skrócony o czas spóźnienia. Pracownik decyduje, które etapy zabiegu będą skrócone, przy czym wartość zabiegu pozostaje bez zmian.
 5. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie gabinetu, żadne z etapów nie zostają skrócone.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wizyty. Wówczas zostanie zaproponowany najszybszy i najbardziej dogodny termin dla klienta.
 7. W przypadku rezerwacji usług dla 2 lub więcej osób, lub równy co najmniej 2,5 godzinom pracy salonu, gabinet prosi klienta o dokonanie wpłaty zadatku na poczet wizyty w kwocie 50zł za każdą godzinę od osoby. Zadatek należy wpłacić osobiście w recepcji salonu w trakcie rezerwacji wizyty lub na konto gabinetu, co najmniej 48 godzin przed planowaną wizytą. Zadatek przepada w momencie nie odbycia wizyty w salonie.
 8. Jeśli klient, co najmniej dwukrotnie odwołał zabieg bez zachowania 48 godzin anulacji, wówczas pracownik reerwujący kolejną wizytę ma prawo prosić o zadatek w wysokości co najmniej 50% umawianej wizyty.
 9. Każdy zadatek winien znaleźć się na koncie na 48 godzin przed planowaną wizytą. W przypadku braku zadatku, system automatycznie anuluje wizytę, a zwolnione godziny są dostępne dla innych klientów salonu.
 10. Jeśli klient odwołuje wizytę z zachowaniem czasu anulacji, a wcześniej dokonał wpłaty zadatku, wówczas zostaje on zwrócony w sposób, w jaki została dokonana płatność. Na prośbę klienta wpłacony zadatek może pozostać na saldzie klienta do późniejszego wykorzystania.
Reklamacje i zwroty
 1. Każdy klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie maksymalnie 48 godzin od wykonania usługi lub niezwłocznie od wystąpienia skutków niepożądanych, nie później niż 48 godzin od wykonania usługi. Klient jest zobowiązany w przeciągu maksymalnie 72 godzin odbyć bezpłatną konsultację z osobą wykonującą zabieg w celu określenia przyczyn i możliwych rozwiązań reklamacyjnych.
 2. Reklamacje składane są na piśmie, osobiście w gabinecie na wzorze reklamacji lub za pośrednictwem email na adres konin@yochi.pl Reklamacja taka zawierać musi opis problemu i powody reklamacji oraz dokumentację zdjęciową.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane maksymalnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji i osobistego stawiennictwa na konsultacji u specjalisty.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadne, gabinet kosmetyczny wykonuje zabieg o tej samej wartości na swój koszt. W tym celu zostaje sporządzony dokument znoszący wzajemne roszczenia stron.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni, pisemnie na adres konin@yochi.pl lub osobiście w gabinecie.
 6. Po odejściu od recepcji, gabinet nie uznaje reklamacji zabiegów dotyczących subiektywnych odczuć niezadowolenia klienta z odbytego zabiegu, jeśli zabieg ten został wykonany z obowiązującymi w gabinecie standardami i procedurami oraz nie doszło do narażenia życia lub zdrowia klienta.
 7. Gabinet nie przyjmuje zwrotów zakupionych kosmetyków/preparatów.
Regulamin strefy Day SPA
 1. Niniejszy regulamin powstał w trosce o świadczenie najwyższej jakości usług i Państwa komfort w strefie SPA. Naszym pracownikom pozwala na rzetelne i odpowiednie przygotowanie zabiegów w strefie SPA.
 2. Przed przystąpieniem do każdego zabiegu, każdy gość jest zoobowiązany do wypełnienia karty zdrowotnej, kwalifikującej go do zabiegu.
 3. W określonych przypadkach personel SPA może poprosić o zaświadczenie lekarskie będące brakiem przeciwskazań do zabiegów. W przypadku braku takiego zaświadczenia, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Z usług strefy SPA może skorzystać osoba powyżej 16 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego; każda osoba pełnoletnia, nie będąca pod wpływem środków odurzających i/lub alkoholu.
 5. Strefa Day Spa jest strefą ciszy i relaksu. Dlatego dbając o Państwa komfort prosimy o wyciszenie lub wyłączenie telefonów komórkowych.
 6. W trosce o najwyższą jakość i komfort wszystkich naszych klientów, prosimy o przybywanie na zabieg punktualnie, zgodnie z godziną rozpoczęcia usługi, co pozwala na przygotowanie się klienta do zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia.
 7. Usługa objęta jest całkowitą przedpłatą lub rezerwacją na podstawie bonu. W przypadku braku odwołania wizyty z wyprzedzeniem, przedpłata przepada. W przypadku bonu, zostaje zrealizowana z bonu podarunkowego.
 8. W przypadku spóźnienia personel ma prawo odjąć czas spóźnienia od czasu zabiegu, bez redukcji ceny.
 9. W przypadku spóźnienia 15 minut i braku poinformowania o odwołaniu wizyty, personel ma prawo anulować wizytę w całości.
 10. Jeśli posiadają Państwo bon, z którego chcecie skorzystać w strefie SPA, prosimy o poinformowanie personelu podczas rezerwacji wizyty.
 11. Bon jest podstawą realizacji usługi. Prosimy zatem o zabranie bonu ze sobą i okazanie przed wizytą. W przypadku jego braku, personel pobiera zadatek, który zwracany jest po przyniesieniu bonu podarunkowego.
 12. Jeśli chcecie Państwo dokonać zmian, co do wybranego wcześniej zabiegu, prosimy o informację z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem, aby zweryfikować możliwość zmiany, jak i dobrze przygotować dla Państwa zabieg.
 13. Troska o środowisko i jego zasoby jest dla nas bardzo ważna. Dlatego jeśli nie możecie Państwo przyjść na zabieg z serii DAY SPA z kąpielą, to prosimy nas o tym poinformować z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem. Kąpiel jest przygotowywana pod każdego klienta indywidualnie. Nie możecie Państwo przyjść? Prosimy o informację, by oszczędzać wodę i środowisko.
 14. Całkowity czas trwania masażu jest następujący:
  1. masaż całego ciała 60 minut
  2. masaż tyłu ciała 45 minut
  3. masaż pleców lub karku 30 minut
  4. masaż twarzy 30 minut
 15. Strefa SPA jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 i sobotę od 8.00 do 16.00 Do strefy SPA wizyty umawiane są telefonicznie lub przez system rezerwacji online.
Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:
 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Placówka YOCHI Medestetic & Day SPA, w której nabywany i realizowany jest Bon (Yochi Medestetic & Day SPA, ul. Chopina 17a, 62-510 Konin)
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu, bądź osobiście w gabinecie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu. Jeśli klient nie posiada bonu ze sobą, wówczas pobierana jest zaliczka w wysokości wartości bonu na poczet wizyty. Następnie po przyniesieniu bonu do gabinetu, zwracana na konto klienta.
 5. Bon ważny jest przez 6 miesiący od momentu jego nabycia.
 6. Bon w bardzo wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony, po wcześniejszej zgodzie managera salonu, oraz wskazaniu terminu wizyty, który nie podlega już dalszym zmianom. Za dodatkową opłatą, wynoszącą 10% wartości bonu za przedłużenie o 1 miesiąc.
 7. Zakupione bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę w przypadku ich nie wykorzystania. Dopuszcza się wykorzystanie bonu przez inne, wskazane przez obdarowanego osoby, po wcześniejszej informacji w gabinecie YOCHI Medestetic & Day SPA, jeśli obdarowana osoba nie może go osobiście wykorzystać.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. W przypadku, gdy wartość usług/preparatów jest niższa, gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy.
 10. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 11. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinecie; w tym bonem na pierwszą wizytę 20zł, aktualnymi promocjami w postaci ofert specjalnych.
 12. Bon podarunkowy nie może zostać zakupiony na usługi w promocji z uwagi na długość ważności bonu i zmieniającą się ofertę promocyjną.
 13. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w gabinecie YOCHI Medestetic & Day SPA, na dowolne zabiegi.
 14. Bon kupiony w YOCHI Medestetic & Day SPA przy ul. Chopina 17a w Koninie, może zostać zrealizowany wyłącznie w gabinecie YOCHI Medestetic & Day SPA.
 15. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. Po terminie ważności bonu, nie ma możliwości użycia bonu.
 16. Jeśli klient mimo rezerwacji, nie odwoła jej w wyzaczonym terminie (co najmniej 48h przed planowaną wizytą), wizyta zostaje uznana za zrealizowaną, a wartość wizyty jest odejmowana od wartości bonu.
 17. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu i dostepnych gratisów.
 18. YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie nie realizujemy bonów typu MyBenefit, Sodexo, TravelPass i innych.
 19. W przypadku bonu, którego realizacja się rozpoczęła, a została kwota do wykorzystania, maksymalny okres realizacji wynosi 3 miesiące od daty terminu ważności bonu.
 20. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager YOCHI Medestetic & Day SPA
 21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 22. W celu poinformowania o regulaminie realizacji bonów, każdorazowo do bonu jest dokładana wkładka informacyjna dla klientów.
 23. Ochrona danych osobowych:
  1. Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YOCHI SP.J. ul. Chopina 17 A 62-510 Konin
  4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Regulamin zakupów w e-sklepie YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie
Informacje ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania zakupów bonów podarunkowych w sklepie internetowym, pod adresem www.yochi.pl.
 2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest jest Yochi SP. J. z siedzibą w Koninie przy ul. Fryderyka Chopina 17 A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827533, NIP: 665-302-90-12, e-mail: recepcja.konin@yochi.pl, tel.: +48 605 064 747
 3. Regulamin jest udostępniany w sposób stały na stronie internetowej www.yochi.pl zapewniający Użytkownikom możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści, w tym wydrukowania lub zapisania na nośniku w każdym momencie.
Przedmiot świadczenia
 1. Pod adresem www.yochi.pl prowadzony jest sklep internetowy, w którym dokonywać zakupów mogą osoby fizyczne i osoby prawne, w tym w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W sklepie dostępne są bonu podarunkowe kwotowe oraz na wybrane usługi.
 2. Opis regulaminu nabywania bonów podarunkowych znajduje się w punkcjie: "Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych""
Sposób i warunki zapłaty oraz spełnienia świadczenia
 1. Zapewnia się możliwość wnoszenia opłat za bony, następującymi metodami:
 2. Wszystkie oferowane produkty, zawierają informację o cenie, a nadto w przypadku przejścia do zakupów klient obowiązany jest do zaakceptowania komunikatu oznaczonego treścią „obowiązek zapłaty”. Kupujący uzyskuje również informacje o terminie wymaganej zapłaty w zależności od wybranej metody płatności.
 3. Wszystkie ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez zamawiającego.
 4. Przed zaakceptowaniem obowiązku zapłaty kupujący informowany jest o całkowitej cenie zakupu wraz ze wszelkimi kosztami, w tym kosztami przesyłki.
 5. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragon. Na podstawie paragonu możemy wystawić fakturę VAT tylko w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu.
 6. Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem strony www.yochi.pl nie wymaga wnoszenia przez użytkownika kaucji, bądź innych gwarancji finansowych.
 7. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia niezbędny do skompletowania zamówionych produktów i realizacji wysyłki. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia będzie dłuższy niż podany przy produkcie personel sklepu internetowego kontaktuje się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić inną propozycję terminu realizacji zamówienia.
 8. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Firma kurierska Pocztex, DPD, DHL, UPS, TNT lub Paczkomaty Inpost, gdzie termin dostawy wynosi co do zasady od 2 do 4 dni roboczych po wydaniu z magazynu.
 9. Koszt dostawy wynosi 16 zł niezależnie od formy płatności (przelew, pobranie) dla paczki do 30 kg.
 10. Dla wartości zakupu co najmniej 400 zł przesyłka jest darmowa.
Zasady odstąpienia od umowy i postępowanie reklamacyjne
 1. Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta bądź osobę trzecią przez niego wskazaną inna niż przewoźnik, bądź w przypadku wielu rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w ramach danego zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu odstąpienia od umowy, konsument obowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane z zwrotu rzeczy.
 3. Konsument obowiązany jest do zwrotu rzeczy bezpośrednio do prowadzącego sklep na adres podany w ust. I.2 niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Prowadzący sklep obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane prze niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Prowadzący sklep nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez prowadzącego sklep.
 4. Świadczący Usługi odpowiedzialny jest względem Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, nabytych przez Użytkownika usług za pośrednictwem www.yochi.pl w zakresie uregulowanym treścią art. 556 i następne kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku uzasadnionych reklamacji dotyczących wad nabytych usług, Świadczący Usługi w pierwszej kolejności zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady, bądź w zależności od rodzaju wady dostarczy usługę wolną od wad.
 6. Użytkownik ma możliwość zgłaszania reklamacji w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem portalu https://yochi.pl/Kontakt/Kontakt , bezpośrednio do prowadzącego sklep internetowy, na adresy podane w ust. I.2 Regulaminu.
 7. W reklamacji zgłaszający winien wskazać i opisać zwięźle zdarzenie będące przyczyną reklamacji oraz podać swój adres -email.
 8. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane elementy, o których mowa w ust. 2. Sposób rozpatrzenia reklamacji, przesyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.
Zwroty i reklamcje
 1. Zgodnie z ustawą z 30 maj 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nie używanego, nieuszkodzonego i zabezpieczonego jak w oryginalnym opakowaniu. Wskazane byłoby dostarczenie do sprzedawcy dowodu zakupu danego towaru (podesłanie faktury lub paragonu).
 3. Gwarantujemy zwrot wartości produktu.
 4. Wszystkie zwroty lub reklamacje należy wysyłać na adres: YOCHI Sp. J. ul. Fryderyka Chopina 17 A 62-510 Konin.
 5. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać listami poleconymi, kurierem bądź dostarczyć do siedziby firmy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela, nie dotyczy to wad ukrytych towaru.
 7. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane elementy. Sposób rozpatrzenia reklamacji, przesyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 8. Pieniądze należne za zwracany towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Ochrona danych osobowych
 1. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych obejmujących adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze. zm.), jest prowadzący sklep.
 3. Dane osobowe podane dobrowolnie, przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /DzU z 2002.101.926/ i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /DzU 2002.144.1204/.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia w ramach portalu www.yochi.pl, oraz po uzyskaniu odrębnej zgody na cele marketingowe związane z działalnością sklepu.
 5. Prowadzący sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym, o których mowa w 36 – 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Szczegółowe informacje odnośnie przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie naszej Polityki prywatności
Postanowienia końcowe
 1. Logotypy i treści zamieszczone na stronie internetowej www.yochi.pl objęte są autorskimi prawami majątkowymi należącymi do Świadczącego Usługi lub osób trzecich i podlegają ochronie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.yochi.pl.
 3. Zmiany Regulaminu, wprowadzane są poprzez umieszczenie na stronie www.yochi.pl z zachowaniem terminu co najmniej 14 dni od dnia opublikowania, do dnia wejścia w życie. Każdorazowo dla zamawiającego obowiązywać będą regulacje obowiązujące w chwili składania przez niego zamówienia i w odniesieniu do danego zamówienia. Wcześniejsze wersje Regulaminu dostępne są również na stronie www.yochi.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązuje, w tym przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
 5. Prowadzący sklep stosuje się do kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który udostępnia się do zapoznania - dobre praktyki
 6. W razie sporu powstałego w związku z zamówieniem dokonanym za pośrednictwem strony www.yochi.pl , podjęte zostaną kroki celem pozasądowego jego rozwiązania za pośrednictwem procedury reklamacyjnej zgodnie z ust. VI. W przypadku nierozwiązania sporu drogą pozasądową przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwymi polskimi sądami powszechnymi.